تفاهم نامه

 

 

 

 

 

 

 

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه با صنایع شهید کاوه و سازمان صنایع دفاع