آیین نامه ها و دستورالعمل های ارتباط با صنعت

 

 

 

 

شیوه نامه تشکیل شورای راهبردی و سیاست گذاری ارتباط با صنعت

سند الزامات انعقاد قراردادهای تحقیقاتی موسسات آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی
 شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی دانشگاه ها در جامعه و صنعت
 آیین نامه ارتقا توان اشتغال پذیری دانشجویان
 طرح تحول در همکاری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با صنعت و جامعه
 طرح راه اندازی ساختارهای اجرایی در توسعه کارآفرین ، فناوری در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی
شیوه نامه محاسبه امتیاز و تسهیلات مرتبط با طرح هاي ارتباط با جامعه