پروژه ها و دستاوردها

طرح های پژوهشی انجام شده و در حال انجام:

 

 بررسی سیستم تهویه و تعویض هوای باتری­خانه­ نیروگاه مشهد

   مطالعه و بررسی الزامات، استخراج، تدوین و ارائه نقشه راه  علم و فناوری زیرسطحی در حوزه رانش الکتریکی شناوری